زکریای رازی

زکریای رازی (Abu Bakr Muhammad b. Zakariya ar Razi 865-925) پزشک ٬ شیمی دان و فیلسوف آزاد اندیش ایرانی سفارش می کند :

..... با خرد به آنچه ما را برتر می سازد و زندگی ما را شیرین و گوارا می کند ٬ دست می یابیم ...... به یاری خرد به پیچیدگی ها و همه ی چیزهایی که از ما نهان و پوشیده باشد ٬ پی برده ایم . شکل زمین و آسمان ٬ بزرگی خورشید و ماه و دیگر اختران و حرکت و اندازه ی آنان را دانسته ایم....... بر روی هم خرد چیزی است که بی آن ٬ وضع ما همانند چارپایان و و کودکان و دیوانگان خواهد بود....

/ 0 نظر / 4 بازدید