The Physics of Friendship

The Physics of Friendship

فیزیکدانان ازمقایسه ی مردم با ذره های متحرکی که به طور تصادفی با یکدیگر برخورد می کنند، به توسعه ی الگوی جدیدی برای شبکه های اجتماعی پرداختند. این الگو با داده های تجربی برای باز تولید ساختار اجتماعی ،گروهی و تکامل روابط اجتماعی و حتی روابط جنسی سازگار است. ادامه.... 

 

 

 

شکل بالا تجسمی از شبکه ی دوستی دبیرستان های تجربی است که بر اساس داده های دانشمندان به دست آمده است. گره های به رنگ های مختلف ( آبی ، سبز ، ارغوانی و نارنجی ) دانش آموزان را در پایه های متفاوت نشان می دهد. وقتی دانش آموزی ، دانش آموز دیگری را به عنوان دوست پیشنهاد می کند ارتباط بین گره ها ایجاد می شود. فیزیکدانان در بررسی اخیر ، به توسعه ی الگوی جدیدی برای توصیف این شبکه ی اجتماعی بر اساس قواعد حاکم بر سیستم های فیزیکی پرداختند. 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید