داده های جدید WMAP از نخستین تریلیونیوم ثانیه ی عالم

داده های جدید  WMAP از نخستین تریلیونیوم ثانیه ی عالم

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

دانشمندان با نگاه ژرف به قدیمی ترین نور کیهان شواهد تازه ای را در تائید مفهوم تورم به دست آوردند.مفهومی که بیان می دارد عالم در زمانی کمتر از یک تریلیونیوم ثانیه در آغاز مهبانگ ، چندین تریلیون برابر اندازه ی خود انبساط یافت.

 

WMAP تصویر جدیدی با جزئیات بیشتر از عالم اولیه ایجاد کرده است. نقطه های رنگی قرمز و آبی به ترتیب مکان های گرم تر و سرد تر و خط های سفید راستای قطبش قدیمی ترین نور را نشان می دهد.این اطلاعات جدید ما را در مکان یابی دقیق نخستین ستارگان ، هنگامی که شکل گرفتند ، کمک می کند و سر نخ های تازه ای راجع به حوادثی که در نخستین تریلیونیم ثانیه ی عالم رخ داده است ارائه می دهد.

 

انبساط عالم در بیشتر تاریخچه ی آن با آهنگی نسبتا تدریجی رخ داده است. آیده ی یک دوره ی تورم سریع در آغاز مهبانگ حدود ۲۵ سال پیش ارائه شد . مشاهده های جدید سناریوی تورم را در برابر سایر ایده ها برتری می بخشد.

مرجع

/ 1 نظر / 47 بازدید
maryam

يادش به خير چه روزهای خوبی بود٬ روزهای خوب دانشگاه و بحث با استاد سر مساله انبساط عالم!!!! شاد باشی.