NUCLEAR MATTER

     NUCLEAR MATTER      

آزمایش های مختلف نشان می دهند که شعاع هر هسته ی معین با ریشه ی سوم تعداد نوکلئون هایش متناسب است  . این تناسب حاکی از آن است که تعداد نوکلئون ها در واحد حجم برای تمام هسته ها یکسان است و مقدار آن برابر ۱۳۸ ضربدر ۱۰ به توان ۳۶+ نوکلئون بر سانتی متر مکعب است. چون جرم هر نوکلئون در حدود ۱۷ ضربدر ۱۰ به توان ۲۵-  گرم است  ، چگالی جرمی ماده ی هسته ای برابر ۲۳ ضربدر ۱۰ به توان ۱۳+ گرم بر سانت متر مکعب است.یعنی هر سانتی متر مکعب ماده ی هسته ای خالص ۲۳۰ میلیون تن کیلوگرم است! 

هر چند نمونه ی ماده ی هسته ای در روی زمین یافت نشده است ، اما نمونه ی آن را می توان در بعضی از ستارگان بسیار بسیار داغ یافت که در آنها دمای بسیار زیاد ، الکترون ها را از اتم ها دور می کند و هسته های برهنه را بر جای می گذارد . سپس کل ماده ی ستاره ای به توده ای از هسته ، یعنی ماده ی هسته ای ، تبدیل می شود.

یادداشت های مرتبط ۱ ، ۲

لینک های مرتبط ۱ ، ۲

/ 0 نظر / 29 بازدید