روز جهانی معلم

هرسال در روز 5 اکتبر برابر با 1۴ مهرماه بخش آموزش جهانی سازمان ملل پوشش خبری گسترده ای را برای تبیین اهمیت شغل معلمی، در نظر می گیرد. امسال ، اما ، به پیشنهاد بخش آموزش جهانی سازمان ملل ، شعار «معلم ها ی بهتر برای آموزش بهتر» برای این روز منظور شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید