نسبت میان نظام آموزشی و جامعه

نسبت میان نظام آموزشی و جامعه ؛ کدامیک در خدمت دیگری است ؟

 

در این باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد.دیدگاه اول ناظر بر این است که جامعه در خدمت نظام آموزشی است و دیدگاه دوم  بر عکس معتقد است که ، جامعه بر نظام آموزشی تسلط دارد و این نظام آموزشی است که باید به خدمت تحقق هدف های یک جامعه در آید. ادامه...

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید