تفاوت دقت و درستی در فیزیک

 تفاوت دقت و درستی در فیزیک

 

 

 

دقت precisionهمواره به معنای درستیaccuracyنیست. یک ساعت رقمی ارزان قیمت که برای مثال ساعت ده و سی و پنج دقیقه و هفده ثانیه بعدازظهر را نشان می‌دهد بسیار دقیق است (زمان را تا ثانیه اعلام می‌کند) ، ولی اگر این ساعت چند دقیقه آهسته کار کند ، دیگر مقداری که نشان می‌دهد خیلی درست نیست. از سوی دیگر ، یک ساعت قدیمی دیواری ممکن است بسیار درست باشد (یعنی زمان صحیح را نشان دهد) ولی اگر این ساعت عقربه‌ی ثانیه شمار نداشته باشد ساعت دقیقی نیست. اندازه‌گیری‌های با کیفیت بالا نظیر اندازه‌گیری‌هایی که برای تعریف استانداردها صورت گرفته‌اند هم دقیق‌اند و هم درست.

 

/ 1 نظر / 80 بازدید
مقصود بری

این مفاهیم اساس علم اندازه گیری هستند و قابل بسط در سایر عرصه های علمی هستند . اگر در یک اندازه گیری کمیت مورد اندازه گیری به دفعات متوالی در شرایط تکرار پذیر اندازه گیری شود میزان پراکندگی اندازه ها از مقدار متوسط را دقت اندازه گیری گویند . فاصله یا اختلاف مقدار هر اندازه گیری ازمقدار واقعی را درستی گویند. فاصله مقدار متوسط اندازه گیری ها از مقدار واقعی را صحت گویند.