مجله ی رشد آموزش فیریک69

                                      

مجله ی رشد آموزش فیریک شماره ی ۶۹ منتشر شد.در این شماره که با پیش گفتار سال ۲۰۰۵ ، سال جهانی فیزیک  آغاز می شود مقاله های متنوعی از قبیل سواد فیزیکی انرژی و محیط زیست  ؛ سرشت دوگانه ی نور ؛ فیزیک بستنی ؛ رایانه های کوانتومی ؛همجوشی با محصور سازی لخت ؛ شتاب بدون نیرو ؛ و ... آمده است. ترجمه ی المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۰۴ به همراه پا

 

/ 0 نظر / 4 بازدید